Fair Trade International SDG's Diabetes Liga Prix Juste Producteur

Algemene voorwaarden

Fruit at Work is een afdeling van Euro Coldstore NV, Azalealaan 2, 3550 Zolder, geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0473 125 121 (hierna genoemd Fruit at Work). Tel. +32 (0)11 82 58 44.  E-mail: info@fruitatwork.eu

1. Toegankelijkheid

Behoudens uitdrukkelijk strijdig beding, schriftelijk door ons aanvaard, geschieden al onze verkopen op grond van onze algemene voorwaarden.  Bij het overmaken van een bestelling stemt de klant uitdrukkelijk in met de algemene voorwaarden van Fruit at Work en ziet de klant af van de toepassing van eventuele eigen Algemene Voorwaarden.

Fruit at Work kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande mededeling de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen.  Iedere levering uitgevoerd na de wijziging houdt in hoofde van de klant de aanvaarding in van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

De klant aanvaardt dat e-mail en electronische back-ups als bewijs mogen dienen.

2. Prijzen

Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W, tenzij anders vermeld.

3. Leveringen

Fruit at Work stelt alles in het werk om de fruitboxen van haar klanten te leveren op de afgesproken datum (bvb. maandag) en dit steeds voor 16:00. Indien een levering toch niet uitgevoerd kan worden om redenen onafhankelijk van haar wil (bvb. Overmacht, staking, overstroming, bevel of verbod van de overheid, enz.), zal Fruit at Work zich inspannen om het fruit uiterlijk de dag erna te leveren. 

Indien de afgesproken dag een wettelijke feestdag is, zal er steeds de dag  nadien geleverd worden.

 4. Annulatie

Een bestelling kan uiterlijk 3 werkdagen voor de effectieve levering geannuleerd worden.  Indien de annulatie later gebeurt heeft Fruit at Work de keuze om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel een schadevergoeding te vorderen die forfaitair bepaald wordt op 25% van de bestelling.  Art. 1152 B.W. is hierbij van toepassing.

5. Klachten

Klachten over de geleverde kwaliteit of de levering zelf dienen Fruit at Work schriftelijk (per post of per e-mail) binnen de 48 uur na de levering te bereiken.  Geen enkele betwisting, zowel wat betreft de conformiteit van de bestelling als wat betreft de toestand der goederen zal na de hoger vermelde termijn aanvaard worden. Na deze termijn zal iedere levering derhalve geacht zijn overeen te stemmen met de bestelling.  Fruit at Work zal steeds haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. 

6. Betalingen

6.1 Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien de bestelling via onze website verloopt, dient de eerste (of enige) levering onmiddellijk te worden betaald. Vervolgleveringen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

6.2  Indien de factuur niet uiterlijk op de vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar eisbaar, vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de factuur.

6.3 Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.

6.4 Indien de factuur op de vervaldatum onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de factuur worden verhoogd met 20%, met een minimum van 40 €.

6.5 Ingevolge de wet bestrijding betalingsachterstand dd. 02/08/2002, zijn ten laste van de wanbetaler alle invorderingskosten, waaronder administratiekosten (forfaitair geschat op 50% van de waarde van de transactie), deurwaarderskosten volgens opgave en onkosten en erelonen van de advocaat volgens het indicatief barema van de Orde van Advocaten en zonder dat de rechtsplegingsvergoeding hiermee dubbel gebruik uitmaakt. 

6.6. Bij onlinebestellingen met levering buiten België wordt de btw na controle via overschrijving terugbetaald aan de rechthebbende

7. Actie "Eerste levering gratis"

Indien u intekent op de actie “eerste levering gratis”, engageert u zich ertoe om op regelmatige basis een fruitbox af te leveren.  Indien u beslist om binnen de 8 fruitboxen uw engagement stop te zetten, zal ook de eerste levering steeds gefactureerd worden.

8. Betwistingen

Het feit dat de ene of andere bepaling van huidige Algemene Voorwaarden ongeldig, illegaal of nietig zou verklaard worden zal geenszins afbreuk doen aan de geldigheid, wettelijkheid of toepasselijkheid van de andere bepaslingen

Rechtsbevoegdheid wordt uitsluitend toegekend aan de rechtbanken van het arrondissement Hasselt voor alle mogelijke geschillen.

9. Herroepingsrecht

Iedere Europese consument heeft bij elk online gekocht product een herroepingsrecht van 14 dagen. Helaas blijven niet al onze vruchten 14 dagen vers. Om die reden is het herroepingsrecht niet toepasbaar op onze producten.

Indien een appel ons een peer stooft en een donker kantje van zichzelf verborgen houdt, laat het ons weten. Wij maken het dan meteen goed door een volgende keer een appeltje extra in jouw box te leggen. Eentje die we dan speciaal wat extra zullen oppoetsen!